گفتگو با محمد حسین اکبرمنادی دروازبان جوان و با استعداد سایپا...

          نویسنده خبر :بهناز شجاعی فرکی انسان اخلاق مداری است و میخواهم به معیارهای ایشان نزدیک شوم با استعداد سرشار و پيگيري هاي بسيار که از خودش نشان داد خيلي زود مربيان را مجاب کرد در مسير آينده ا...