مراسم روز خبرنگار با حضور ریس مجلس برگذار میگردد

فردا چهارشنبه ریس مجلس بمناسبت روز خبرنگار با اصحاب رسانه و خبرنگاران دیدار خوامد کرد در این دیدار خبرنگاران دیدگاه ها و مشکلات و نظرات خود را بیان

می کنندمشروح این دیدار در روزهای آینده منتشر خواهد شدپاسخ دهید