بابک اسدی قهرمان دیروز کشتی ایران / مهندس با اخلاق و وظیفه شناس امروز...

معرفت و اخلاق نیکو در کنار کار مدیریت،این خود گره گشایی بسیار مهم برای مردم است بابک اسدی در دهه ۶۰ خانواده اش به امریکا رفتند اما او ترجیح داد که بماند تا در ایران تحصیل کند و مهم تر از ان خود قهرما...

تکنیک های اصلی والیبال پایه/ میلاد اکبریان مربی موفق والیبال .تیم اتحا...

میلاد  اکبریان مربی موفق والیبال همانطوری که تمامی ورزشها باید از پایه مورد توجه قرار بگیرد رشته ی جذاب والیبال هم جدا از سایر ورزشها نمی باشد پایه از اساس در ورزش مهم ترین عمل میباشد ودر حقیقت سن شر...