» اجتماعی » آموزش » مقررات خدمت در بارگاه رضوی
آموزش - اجتماعی - اخبار جدید - جدیدترین اخبار - شهروند خبرنگار - صفحه اصلی - گردشگری و میراث - مذهبی و دینی

مقررات خدمت در بارگاه رضوی

۱۰ بهمن ۰۲ 1۰13


از آنجا که توفیق خدمتگزاری به زائران این امام رئوف وظیف های دقیق و حساس است، ضروری است همۀ خادمان و خادمیاران رضوی با اصول و مقررات خدمت۱ که به آ نها اشاره م یکنیم،
آشنا باشند و خود را به رعایت آ نها ملزم کنند.
۱. نظم وانضباط
در دین اسلام و دستورهای اه لبیت عصمت و طهارت عهمواره نظم و انضباط از اهمیت ویژ های برخوردار بوده است؛ تاجایی که امام علی ع آن را ه مردیف تقوای الهی ذکر کرده اندو فرموده اند: «شما را به تقوای الهی و نظم در کارهایتان سفارشم یکنم. ۲»
در پرتو نظ موانضباط است که حقوق زائر رعایت م یشود و خادمم یتواند با رعایت مصادیق نظم و انضباط در خدمت، از برکات
خدمت به زائران بهرهمند شود. در ادامه، بعضی از مصداق های نظم و انضباط در خدمت را یادآوری می کنیم:
– ثبت ورود نیم ساعت قبل از شروع خدمت؛
-ثبت خروج در پایان ساعت خدمت؛
– حضور دقیق زمانی و مکانی در محل خدمت تعیی نشده؛
-هماهنگی قبلی برای مرخصی ساعتی، روزانه یا… با مسئول مربوط؛
– شرکت منظم در دوره های آموزش ضمن خدمت؛
– شرکت منظم در کشیک های موظفی و فوق العاده.
۲. رعایت شئونات ظاهری

دین اسلام به پیروانش دستور می دهد تا همواره با ظاهری آراسته در معرض دید دیگران حاضر شوند. پیامبر گرامی ص می فرمایند:
«خداوند دوست دارد هنگامی که بنده اش به سوی برادرانش می آید، خود را برای آ نها آماده و زیبا سازد. ۳»
بنابراین خادمی که برای خدمت به زائران در بین آ نها حاضر می شود، شایسته است خود را ملزم به رعایت مصادیق آراستگی
ظاهری کند تا از آثار و برکات خدمت بهر همند شود.
پوشیدن لباس رسمی خدمت و نصب نشان خدمتی؛
– پوشیدن کفش متعارف؛
– رعایت نظافت و آراستگی؛
– رعایت صدق محاسن در آقایان؛
– رعایت شئونات ظاهری و حجاب کامل و پرهیز از آرایش توسط بانوان.
۳. رعایت حساسی تهای خدمتی
ازآنجاکه خادم پرتلاشِ اهلبیت ع تمام مدت حضور خود را به خدمت به زائران اختصاص میدهد و همواره در منظر زائر وامام معصوم ع است، شایسته است به رعایت نکات حساس خدمت اهتمام داشته باشد که مصداق های آن به شرح زیر است:
– پرهیز از صحب تکردن با همکاران در حین خدمت؛
– استفاده نکردن از تلفن همراه در حین خدمت؛
– انجام ندادن کارهای شخصی و عبادی در حین خدمت؛
– پرهیز از خوردن و آشامیدن در حین خدمت؛
– پرهیز از نشستن و تجمع غیرضروری در حین خدمت؛
– استقرار در محل خدمت.
۴. رعایت دقیق وظایف محوله در بخش خدمتی
خدمت شایسته به زائران در صورتی کامل انجام خواهد شد که خادم خود را به رعایت کردن وظایف محوله ملزم بداند. این التزام و دقت مستلزم رعایت نکته هایی چند است:
– تبعیت از مسئولان بالاتر در بخش خدمتی؛
– پرهیز از اعمال سلیقۀ شخصی؛
– گزارش بموقع از انجام وظایف به مقام بالاتر؛
– گزارش مشکلات و اتفاقات احتمالی در اسرع وقت به مسئول مربوط؛
– رعایت دقیق ضوابط مشخص شده در حین خدمت؛
– مسئولیت پذیربودن و انجام تعهدات خدمتی؛
– پاسخگو بودن به زائر و همکار و مسئول بالاتر.
۵. صیانت از اموال موقوفۀ در اختیار و پرهیز از گرفتن هرگونه وجوهات و نذورات از زائران
۶. استفاده نکردن از لباس رسمی خدمت، بیرون از زمان ومکان خدمت )مگر بر اساس ماموریت ابلاغی
۷. توجه به جایگاه خدمت و انتساب خادم به امام رضا ع و سوءاستفاده نکردن از لباس و جایگاه

به این نوشته امتیاز بدهید!

فریبرز عباسی

  • ×

    با ما در ارتباط باشید